O programie

Akademia Sztuk Teatralnych, Akademia Sztuk Pięknych oraz Akademia Muzyczna od zawsze współpracowały ze sobą w mniej lub bardziej sformalizowany sposób przy okazji różnych wspólnych projektów, jednak w roku 2001 narodziła się idea bardziej regularnego wspólnego działania.

W maju 2001 roku Rektorzy Uczelni Artystycznych działających we Wrocławiu podpisali „Porozumienie w sprawie integracji uczelni artystycznych”. Ideą programu integracyjnego było wyjście poza tradycyjnie pojmowany system kształcenia artystów i wzbogacenie go o działania interdyscyplinarne. Polem dla tych działań uczyniono teatr, gdzie spotykają się młodzi aktorzy, artyści plastycy projektujący oprawę plastyczną realizowanego przedstawienia oraz muzycy komponujący muzykę do spektakli. Pomysł był wiec prosty: studenci AST pod kierunkiem profesjonalnego reżysera, pedagoga bądź samodzielnie w ramach działania kół naukowych przygotowywać mieli spektakle. Do współpracy przy ich realizacji AST zapraszać miało studentów AMuz (jako kompozytorów) oraz ASP (jako scenografów). Opiekę pedagogiczną nad spektaklami powstającymi w integracji pełnili wybrani pedagodzy wszystkich trzech uczelni. Koordynatorem Programu został jego główny pomysłodawca – wykładowca AMuz- dr Zbigniew Karnecki. Zgodnie z założeniami Programu co roku miało powstać od trzech do pięciu wspólnych projektów.
Kluczem do powodzenia Projektu od początku było zaangażowanie Miasta Wrocław przejawiające się w dofinansowaniu udzielanemu Programowi. Wydział Kultury Miasta Wrocławia wspiera nieprzerwanie Program Integracyjny od roku 2001.

W ramach projektu studenci trzech uczelni artystycznych Wrocławia nie tylko wspólnie przygotowują spektakle, ale również mają szansę zaprezentowania ich szerszej publiczności. Każdy z przygotowanych w ramach Programu Integracyjnego spektakli musi być zagrany co najmniej trzy razy. Spektakle dyplomowe studentów AST, które zrealizowano w ramach Programu są prezentowane co najmniej kilkanaście razy.

W kwietniu 2006 roku zainteresowane uczelnie postanowiły rozszerzyć zakres wspólnych działań podpisując „Porozumienie o współpracy”. Zakres współpracy został wtedy znacznie rozszerzony o nurt „kształcenia zintegrowanego”. Podstawowym jego założeniem była realizacja idei integracji na poziomie pełnych procesów dydaktycznych na wybranych kierunkach i specjalizacjach w trzech uczelniach. W efekcie podpisanego porozumienia w siatce zajęć na ASP, AMuz i AST (na kierunku: Reżyseria Teatru Lalek) pojawiły się zajęcia, na które wspólnie uczęszczają studenci wszystkich trzech uczelni. Na kierunkach reżyserii, scenografii i kompozycji programy i siatkę godzin koreluje się tak, aby przedmioty o charakterze teoretyczno – historycznym adresować do wszystkich uczestników projektu. Poszczególne uczelnie przygotowują je na zasadzie wzajemności i uzupełniania się. Zapewniają również warunki lokalowe i techniczne do wspólnych zajęć.

W kolejnych latach poszerzano spektrum działania Programu Integracyjnego. W ramach programu zaczęły powstawać nie tylko spektakle dyplomowe, ale również spektakle „małej formy”, a więc realizowane przez studentów trzeciego roku, jak również spektakle inicjowane przez samych studentów w ramach działalności kół naukowych.

Kadrę akademicką naszych trzech uczelni tworzą dawni uczestnicy Programu. Dla nich współpraca naszych trzech uczelni to rzecz bardzo naturalna. Swobodnie czują się na uczelniach partnerskich – znają ich specyfikę, kadrę a nawet warunki lokalowe. Dysponują nieformalnymi kontaktami z czasów, gdy wspólnie, jeszcze jako studenci, realizowali spektakle. Znają słabe i mocne strony Programu Integracyjnego. Z dużą dozą prawdopodobieństwa to właśnie oni decydować będą o przyszłości i formie dalszej współpracy.

Uczestnicy programu wśród kadry naukowej Uczelni:

mgr Joanna Gerigk – asystent na Wydziale Lalkarskim, kierunku Reżyseria, specjalności Reżyseria Teatru Lalek

dr Sebastian Ładażyński – asystent na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii.

dr Damian Banasz – asystent na Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa, kierunku Scenografia.

dr Mateusz Mirowski – asystent na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów

Od początku funkcjonowania Programu można było mieć nadzieję, że znacznie ułatwi on start absolwentów trzech uczelni artystycznych na rynku pracy.

  • Rozszerza możliwość praktycznej realizacji zamysłów twórczych, a co za tym idzie pozwala lepiej przygotować absolwentów naszych Uczelni do zadań, które postawi przed nimi praca zawodowa. Młodzi artyści – scenografowie, kompozytorzy, reżyserzy – dysponując budżetem na zrealizowanie spektaklu uczą się dyscypliny w wydatkowaniu środków. Szczególnie, że pochodzą one z celowej dotacji.
  • Pozwala na nawiązanie kontaktów nieformalnych pomiędzy studentami trzech uczelni artystycznych. Udana kooperacja przy projektach realizowanych w AST może zaowocować dalszą współpracą absolwentów już w życiu zawodowym. Z perspektywy blisko 15-letniej współpracy możemy mówić już o kilku takich udanych duetach twórczych (najczęściej reżysera ze scenografem).

Świetnym przykładem jest tu kariera Martyny Majewskiej – absolwentki Reżyserii Teatru Lalek, która scenografkę – Annę Haudek (absolwentkę ASP) zaprasza do współpracy przy realizacji prawie wszystkich swoich spektakli.

Te przykłady, w których to jedni absolwenci dają prace innym są najbardziej budujące i pozwalają mieć nadzieję, że funkcjonowanie Programu Integracyjnego w znaczący sposób zwiększa szanse naszych absolwentów na rynku pracy.

  • Daje możliwość pracy z profesjonalistami. Studenci ostatnich lat kierunku Scenografia oraz Wydziału Kompozycji przygotowują spektakle dyplomowe współpracując z profesjonalnymi reżyserami teatralnymi. Tu nie ma taryfy ulgowej a warunki pracy są zbliżone do warunków profesjonalnej sceny.
  • AST zatrudnia w różnych formach części absolwentów ASP i AMuz biorących udział w Programie. Znane są przykłady zapraszania do współpracy absolwentów ASP, którzy realizują scenografie do spektakli dyplomowych. Od kilku lat w AST jest też zatrudniony na stanowisku akustyka absolwent AMuz, dawniej uczestnik Programu.

Nasza wspólna inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o wrocławskiej scenie teatralnej, w przyszłości tworzonej przez absolwentów wszystkich trzech zaprzyjaźnionych szkół.